ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 18 เมษายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิสภาอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)และทอดพระเนตรคณะเกษตรกรทำนาประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในห้วงวันที่ 18-20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ แปลงนาของเกษตรกร ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์วาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรองไข้หวัดและหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี เพื่อดูแลประชาชนที่เข้ารับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
377 view