ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่บุคลากรสาธารณสุขตามโครงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนกลุ่มอายุ 35 – 60 ปี จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.20 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่บุคลากรสาธารณสุขตามโครงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนกลุ่มอายุ 35 – 60 ปี จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์สุธีร์ ช่างเจรจา นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประธาน Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ พร้อมทั้งมอบชุดคัดกรองสุขภาพให้แก่อำเภอที่ส่งรายงานการดำเนินงานได้ครอบคลุม ครบถ้วน คืออำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ จากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
477 view