ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.19 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้พิจารณาจัดสรรดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจัดสรร ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วย ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 9 ราย ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 16 ราย ชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย 3 ราย ชั้นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 1 ราย ชั้นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (ลูกจ้างประจำ) 1 ราย เหรียญจักรพรรดิมาลา 25 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นเครื่องแสดงถึงคุณงามความดีและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
1150 view