ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสแม่สู่ลูก (PMTCT) ประจำปี 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสแม่สู่ลูก (PMTCT) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการยุติปัญหาเอดส์ตามแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ Reach Recruit Test Treat Retain (RRTTR)
338 view