ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย โฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย โฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม วชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
468 view