ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2560
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต นางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนในพื้นที่โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายโพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสุวรา พงษ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินการครั้งนี้จะนำคะแนนการลงพื้นที่รอบแรกไปรวมกับการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป
541 view