ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดสัมมนาการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE สู่ความยั่งยืน
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE สู่ความยั่งยืน โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 130 คน
291 view