ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมคณะตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 นี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขคือเรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
295 view