ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนงานและโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกำแพงเพชรและขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่าย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
441 view