ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้แก่บุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระดำรัสในการเปิดประชุม ว่า “คุณธรรมจริยธรรม มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะเป็นคุณความดีที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะนำความอยู่ดีมีสุข ความรัก ความสามัคคี และความปรารถนาดีต่อกัน ดังนั้นผู้ที่มาประชุมในวันนี้ ควรใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมให้เข้าใจอย่างกระจ่างชัด และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงาน สร้างความสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงแก่องค์กรสาธารณสุข” ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ เนื่องในโอกาสรับประทานโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข” และโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รับประทานโล่เกียรติคุณหน่วยงานคุณธรรม ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
433 view