ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ให้ทราบนโยบายสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจในองค์กร และสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560 ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5 อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน 9 แห่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 28 คน นักวิชาการสาธารณสุข 7 คน แพทย์แผนไทย 4 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิชฉุกเฉิน) 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 41 คน
535 view