ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเลิกยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเลิกยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 – 2562 ดังนี้ 1. สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ 2. ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ 3. ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ4. ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานบำบัดบุหรี่ – สุรา ของโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
428 view