ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
436 view