ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงการนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางมรกต สมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายพัฒนพันธุ์ สุขยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานและป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำแพงเพชร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบยาเสพติดทุกอำเภอและผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
547 view