ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้พร้อมนำไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
269 view