ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมร่วมประชุม
288 view