ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ได้ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด เรื่อง คลินิกหมอครอบครัว หมอประจำตัวประชาชน เกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น 10 สาขา และเกียรติบัตรมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ให้แก่โรงพยาบาล ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาการรับรอง
330 view