ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “ศูนย์ราชการสะอาด Big Cleaning Day ตามนโยบาย หน้าบ้านน่ามอง”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศูนย์ราชการสะอาด Big Cleaning Day ตามนโยบาย หน้าบ้านน่ามอง” ณ ลานพระบรมรูป หน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรม “Big Cleaning Day หน้าบ้านน่ามอง” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์รักษาความสะอาดตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง” ของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ได้มีสะสาง มีความสะอาด สร้างบรรยากาศทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจต่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ราชการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
401 view