ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพิจารณาจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาทบทวนยุทศาสตร์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และจัดทำ House Model
343 view