ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประชุมชี้แจงแนวทางการบริการจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริการจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางมรกต สมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 36 คน
333 view