ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ได้รับพระทานรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 2 ชมรม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 3 รุ่นติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดการประกวดขึ้น เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการการตัดสินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และสถาบันสอนการเต้นและการแสดงแดนซ์เธียเตอร์ สำหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 31 คน และทีมDANCERCISEจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป
514 view