ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพิจารณาจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็น เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
332 view