ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลงานเด่น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้รับรางวัลหน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และหน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ได้รับรางวัลหน่วยบริการดีเด่นด้านการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพรานกระต่าย ได้รับรางวัลหน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนาได้รับรางวัลหน่วยบริการดีเด่นด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ปีงบประมาณ 2560 สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนและสามารถดำเนินงานการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
615 view