ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร นายธีรเดช บุญวาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารพัสดุ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานพัสดุหน่วยจัดซื้อ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายอำเภอคลองขลุง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
308 view