ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม สำหรับการประชุมวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน
366 view