ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวิเชียร กาศสมบูรณ์ หัวหน้างานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560
339 view