ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 3 เนื่องในวัน โรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย
385 view