ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมวิ่งจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 3 เนื่องใน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 05.50 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 3 เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) จังหวัดกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และกระตุ้นให้คนประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยหลักการง่ายๆ คือ 3 อ. ได้แก่ การบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม การออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที การผ่อนคลายความเครียด รวมทั้งงด 2 ส. คือ งดการสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย มีอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนประชากร หรือร้อยละ2 โดยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง อันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอัตราความพิการสูง โดยพบว่าในผู้ป่วย 100 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ5 พิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี จังหวัดกำแพงเพชร มีประชาชนป่วยและตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มลดลงโดยพบข้อมูลการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 10.17 ปี 2559 ร้อยละ 7.30 และ ปี 2560 ร้อยละ 5.35 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 ประเภท โดยแบ่งตามกลุ่มอายุและเพศ รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพและการจัดนิทรรศการการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชนผู้รักสุขภาพ ชมรมวิ่งจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 2,000 คน
280 view