ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็น
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็น โดยมีนางปติมา หิริสัจจะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการอบรมพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอ จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 69 คนและได้มีการดำเนินงานมาตลอด การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรเชี่ยวชาญโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์วชิระ เอี่ยมรัศมีกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและดร.ชลิดา เกษประดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยเจริญพันธ์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์จากจังหวัดพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 55 คน
628 view