ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชี้แจงการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง รับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล VDO Conference จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
326 view