ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบเกียรติบัตรรับรองแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการประเมินตรวจเยี่ยมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไพร อำเภอคลองลาน เกียรติบัตรชุมชนเข็มแข็งด้านอนามัยสิงแวดล้อม (Active Community) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นร่วมกับท้องถิ่น จำนวน 19 แห่ง นอกจากนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย ในโอกาสรับตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเราวดี ดำประภา และนางอรัญญา ศรีโพธิ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งนายกฤษณะ โมราสุข ในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
405 view