ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และนายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเอดส์ การติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ประเทศไทย จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 442,127 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5.801 คน เฉลี่ยวันละ 16 คน จากข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 3,568 ราย เสียชีวิต 1,084 ราย คงเหลือ 2,484ราย คิดเป็น ร้อยละ 84.6 พบมากในกลุ่มอายุ 24 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.93 ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 หรืออีก 13 ปีข้างหน้า โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการ ยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพลดลง ร้อยละ 90 โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการที่สำคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการผสมผสานการป้องกัน และปรับพฤติกรรมเชิงรุก ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ และรณรงค์ให้มีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา เร่งส่งเสริมมาตรการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุกคนที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี ไม่จำกัดระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาสม่ำเสมอ ยกระดับการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาจากการรังเกียจ ตีตรา และเลือกปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาและนำเทคโนโลยีและหรือรูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มาเสริมในชุดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงประชากรและประสิทธิผลของการดำเนินงาน สำหรับการจัดรณรงค์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง นักเรียนแกนนำรักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม คณะทำงานโครงการยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร,โรงพยาบาลกำแพงเพชร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
367 view