ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ผ่านระบบ WEB Conference ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์กรด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในมิติ นำเกณฑ์คุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
283 view