ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age – friendly Cities) และภาคีเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
289 view