ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมกับรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมต้อนรับและร่วมประชุมด้วย
331 view