ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของหน่วยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.50 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของหน่วยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและนำผลการตรวจทั้งส่วนของการประเมินภายในหน่วยบริการและผลการประเมินจากทีมภายนอกมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและใช้เครื่องมือสื่อสารในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำผลการตรวจประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพบริการและเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
234 view