ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2560
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณางบดำเนินงาน พิจารณาความต้องการครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งทบทวนความครอบคลุมตัวชี้วัดย่อยที่จะให้พื้นที่ Monitor
301 view