ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวชริปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้จากกองทุนประกันสังคม และสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์พระราชบัญญัติประกัน สังคม
277 view