ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิคส์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์การจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอไทรงาม อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอลานกระบือ จำนวนทั้งสิ้น 94 คน
230 view