ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2560
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบหมายภารกิจการเตรียมความพร้อมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2561 พร้อมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมออกหน่วยบริการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร
401 view