ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือนิเทศงานเครือข่าย สุขภาพอำเภอลานกระบือ รอบที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ เพื่อนิเทศงานเครือข่าย สุขภาพอำเภอลานกระบือ รอบที่ 1/2561 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานกระบือ
345 view