ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมวิดีโอทางไกล (VDO Conference) เรื่องผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 10/2560
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมวิดีโอทางไกล (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 10/2560 พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายคุณภาพข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
273 view