ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมติดตามและเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงาน (Site Monitoring and visits) โครงการชะลอการเสื่อมไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดกำแพงเพชร (กำแพงเพชรโมเดล) ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามและเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงาน (Site Monitoring and visits) โครงการชะลอการเสื่อมไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดกำแพงเพชร (กำแพงเพชรโมเดล) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล คลองขลุง อำเภอคลองขลุง โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนารูปแบบระบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาให้เกิด “CKD กำแพงเพชรโมเดล” พร้อมทั้งดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง โดย Case manager คลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาล 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลไทรงาม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลบึงสามัคคี โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล โรงพยาบาลปางศิลาทอง และโรงพยาบาลโกสัมพีนคร
412 view