ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.20 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิคส์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์การจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับรุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน และอำเภอโกสัมพีนคร จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
298 view