ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยก่อนการเริ่มประชุมได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 7 แห่ง โล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2559 ระดับประเทศ ประเภทสถานที่ราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ และโล่รางวัลทันตาภิบาล(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 ให้แก่นายเมฆินทร์ มีสด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ ต่อจากนั้น ได้มีการบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum of Understanding) การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum of Understanding) การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้มีหน่วยงานร่วมบันทึกความเข้าใจ จำนวนทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน
379 view