ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบเช็คช่วยเหลือญาติอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต มอบเกียรติบัตรสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2560 ในระดับดีมาก จำนวน 7 แห่ง คือ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพรานกระต่าย โรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลบึงสามัคคี และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ส่วนระดับดี คือโรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลไทรงาม หลังจากนั้นได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสดศรี คงธนะ ในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวลลิดา แจ่มจำรัส ในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติกร นอกจากนี้ ได้มีประกาศการเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ต่อจากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum of Understanding) คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนโยบายจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
326 view