ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนา พชอ./รพ.สต.ติดดาว เขตบริการสุขภาพที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนา พชอ./รพ.สต.ติดดาว เขตบริการสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาบริการปฐมภูมิ การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิ การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ภายใต้การดำเนินงานของกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
300 view