ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)”
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.10 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)” ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางพาสินีย์ แช่มสนิท หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงมีพระราชปณิธานให้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 มีแผนการดำเนินงาน 8 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายคือ "ไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า" ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเภสัชกร ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 85 คน
477 view