ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมออกหน่วยบริการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งติดตามโครงการงบดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและงบเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแต่กลุ่มงาน
290 view