ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพทุกสิทธิของหน่วยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพทุกสิทธิของหน่วยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวและงานประกันสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
307 view